Tacy jak my, a jednak inni, tacy jak my, często niechciani, czasem ukryci gdzieś w cieniu życia, a czasem również bardziej kochani.

Urszula Kacperska

     Dlaczego 21 marca ubieramy kolorowe skarpetki?

     “Leave no one behind” czyli nie zostawiaj nikogo w tyle, to hasło tegorocznych obchodów.

     Świa­towy Dzień Zespołu Dow­na jest dniem ustanowionym z inic­jaty­wy Europe­jskiego Sto­warzyszenia Zespołu Dow­na (ang. Down Syn­drome Inter­na­tion­al, DSI).

 W 2012 roku został nato­mi­ast obję­ty patronatem Orga­ni­za­cji Nar­o­dów Zjed­noc­zonych (ONZ). Jego his­to­ria się­ga 2005 roku, choć pier­wsze obchody miały miejsce w roku 2006. Świa­towy Dzień Zespołu Dow­na nie bez przy­czyny wyz­nac­zono na 21 mar­ca. Jest to początek kalen­dar­zowej wios­ny, sym­bol­izu­ją­cy nar­o­dziny nowego życia oraz nar­o­dziny ludzi niezwykłych.

     Data odnosi się również do samej isto­ty choro­by. Zespół Dow­na wiąże się bowiem z obec­noś­cią trze­ciego, dodatkowego chro­mo­so­mu 21. w kar­i­o­typ­ie.

21.03 = 3 chromosomy 21

      Kolorowe skarpetki na znak solidarności z chorymi.

 

      Orga­ni­za­c­je wspier­a­jące obchody Świa­towego Dnia Zespołu Dow­na zachę­ca­ją nas do założe­nia w tym dniu kolorowych skar­petek – dwóch albo trzech

(jak wspom­ni­ane 3 chro­mo­somy) i obow­iązkowo nie do pary!  

      Tym drob­nym gestem może­my okazać swo­ją sol­i­darność, chęć zin­te­growa­nia się z osoba­mi dotknię­ty­mi tri­somią chro­mo­so­mu 21. 

      Kolorowe skar­pet­ki, podob­nie jak data obchodów, mają znacznie sym­bol­iczne. Co sym­bol­izu­ją? Różnorod­ność, odmi­en­ność, społeczne niedopa­sowanie – czyli wszys­tko to, z czym na co dzień muszą zma­gać się oso­by dotknięte zespołem Dow­na. 

     Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

__________________________________

Przekaż 1% podatku

sprawdź szczegóły 

__________________________________

__________________________________

nabór na rok szkolny 2019/2020

sprawdź szczegóły

__________________________________

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Odwiedzający

Dziś 108

Wczoraj 141

Tydzień 398

Miesiąc 9465

Wszyscy 615677

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com